Announcement:
Home / EDUCCON 2018

EDUCCON 2018

Invitation to EDUCCON 2018 Education Conference

Educational approaches and practices cannot be thought in separate from historical and social realities and scientific/technological developments in society. The characteristics of the period we live in and the scientific and technological developments affect the structure and functioning of the society while, at the same time, reflecting on education as a social institution in various forms. Issues and notions frequently discussed in recent years such as 21st century competencies, individualization in education, values education, augmented reality, and artificial intelligence are some indicators of this reflection.

EDUCCON, first held in 2017, is set out to construct an educational agenda through discussing new concepts and practices in the field of educational sciences. Towards this aim, what is meant by “new” may be the development or application of a new technology, new concept, theoretical approach, teaching method, instructional model, educational program, philosophical approach or alternative school architecture.

One of the main themes of EDUCCON 2018 is EDUCATION 4.0, the notion that reflects practices and understandings in science and technology that moved into societal agenda through the term INDUSTRY 4.0.

The main purpose here is to discuss the processes of raising the human resources demanded by EDUCATION 4.0 paradigm with its positive and negative aspects. The EDUCCON 2018 conference program will consist of events involving invited speakers, paper presentations, panels and workshops.

Presentations and papers submitted to EDUCCON 2018 will be published in an international e-book entitled “Education 4.0 Studies”. In addition, presentations selected by the Scientific Committee will be endorsed and recommended for publication in the Turkish Journal of Education (Indexed in WoS – ESCI).

We invite scientists, educators, industry representatives, educational administrators, students and all those who say, “Education is my first and foremost priority” and wish to share suggestions, methods and practices with innovative approaches particularly within the framework of Education 4.0 as speakers and participants to EDUCCON 2018.EDUCCON AWARDS:

Best Paper Awards: Three recipients will be rewarded.

Teacher Paper Awards : Three teacher recipients will be rewarded.

Thesis Presentation Awards: Three thesis presentations with a focus on Education 4.0 will be rewarded.

All awards will be announced and presented by EDUCCON Sponsors at closing ceremony of EDUCCON 2018.


 

EDUCCON 2018 TOPICS

Topics of interest in EDUCCON 2018 include, but are not limited to, the following subthemes:

Connection between Education 4.0 and Industry 4.0

21st Century Skills

Learning Strategies

Instructional Designs

Scientific Methods and Innovation Processes

 


EDUCCON 2018 Eğitim Konferansına Davet

Eğitim yaklaşımları ve uygulamaları, tarihsel ve toplumsal gerçekliklerden ve bilimsel/ teknolojik gelişmelerden bağımsız değildir. Yaşadığımız dönemin özellikleri ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri toplumun yapısını ve işleyişini etkilemekte, bu da toplumsal bir kurum olan eğitime yansımaktadır. Özellikle son yıllarda sıklıkla tartışılan 21. yüzyıl becerileri, eğitimde bireyselleştirme, değerler eğitimi, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ gibi birçok konu bu yansımanın birer göstergesidir.

 

İlki 2017 yılında gerçekleştirilen EDUCCON, Eğitim Bilimlerinin uzmanlık alanlarındaki yeni kavram ve uygulamaları gündeme taşımak ve tartışmak amacıyla düzenlenmektedir. Bu kapsamda, “yenilik” ile kastedilen, yeni bir teknolojinin geliştirilmesi ya da uygulanması olabileceği gibi yeni kavram, kuramsal yaklaşım, öğretim yöntemi, eğitim-öğretime ilişkin model, eğitim programı, felsefi yaklaşım ya da alternatif bir okul mimarisi de olabilir.

EDUCCON 2018’in teması, endüstri 4.0 ile toplumun gündemine giren bilim ve teknolojideki yeni paradigmanın eğitim anlayışına ve uygulamalarına yansımalarını içeren EĞİTİM 4.0 olarak belirlenmiştir. Buradaki temel amaç, bu paradigmanın talep ettiği insan kaynağının yetiştirilmesi sürecini olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışmaktır.

EDUCCON 2018 konferans programı davetli konuşmacılar, bildiri sunumları, paneller ve çalıştayların yer aldığı etkinliklerden oluşacaktır. EDUCCON 2018 kapsamında sunulan çalışmalar, “Eğitim 4.0 Çalışmaları” adlı uluslararası e-kitapta yayımlanacaktır. Ayrıca Bilim Kurulu tarafından seçilen bildiriler, Turkish Journal of Education (WoS – ESCI)’da yayımlanmak üzere önerilecektir.

EĞİTİM 4.0 özelinde yenilikçi yaklaşımlarla oluşan öneri, yöntem ve uygulamaları paylaşmak isteyen bilim insanlarını, eğitimcileri, endüstri temsilcilerini, eğitim yöneticilerini, öğrencileri ve “Eğitim birinci meselemizdir” diyen herkesi EDUCCON 2018’e konuşmacı ve katılımcı olarak davet ediyoruz.EDUCCON ÖDÜLLERİ

En İyi Bildiri Ödülü: EDUCCON 2018 Bilim Kurulu tarafından  en iyi üç bildiriyi sunan çalışmanın sahipleri  ödüllendirilecektir.

Öğretmen Ödülü: EDUCCON 2018 kapsamında sunumları kabul edilen ve sunum yapan ilk üçe giren öğretmenlerin sunumları ödüllendirilecektir.

Tez Ödülü: Tez konusu Eğitim 4.0 kapsamına giren en iyi ilk üç tez bildirisi sunumları ödüllendirilecektir.

Ödüllerin ilanı ve takdimi EDUCCON 2018 konferansı kapanış oturumunda yapılacaktır.


EDUCCON 2018 KONULARI

EDUCCON 2018 alt temaları, sınırlı olmamakla birlikte, aşağıdaki konulardan oluşmaktadır.

Eğitim 4.0 – Endüstri 4.0 ilişkisi

21. Yüzyıl becerileri

Öğrenme yöntemleri

Öğretim tasarımları

Bilimsel yöntem ve inovasyon süreçleri

 


IMPORTANT DATES

Conference Venue: Ankara University ATAUM Conference Center, Ankara, Turkey

Proposal Submission Dates: 30 April 2018 – 20 August 2018

Conference Dates: 27 – 28 September 2018

EDUCCON 2018 Proceedings, Education 4.0 Studies Publication Date: 10 October 2018

Deadline for Camera Ready Submission for journal publication to www.turje.org (Only invited studies): 30 October 2018

Publication Date (after peer review by TURJE) in 2019

 

EDUCCON 2018 Participation is open to everyone and free of charge.

EDUCCON 2018’e katılım, konuya ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir.