Announcement:
Home / Çalıştay 5 : Mesleki Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları

Çalıştay 5 : Mesleki Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları

 

Çalıştay 5 Register for this Event
Mesleki Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamaları
Moderatör Nurtaç Eraslan, Malzeme Mühendisi, Proje Uzmanı
Konuşmacılar Mikail Güner

Niğde Ulukışla Halk Eğitim Merkezi

Halk Eğitiminde Bekoloder Simülatörü

 

Şerif Emre Akın

İzmir Kiraz Halk Eğitim Merkezi

Dezavantajlı Grupların Eğitiminde BekoloderSimülatörü

 

Ayhan Kuzu

İzmir Bergama Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mesleki Eğitimde Düşük Akımlı Kaynak Simülatörü

 

Dr. Öğr. Gör. Kıvanç Bakır

Bartın Üniversitesi

Mamur Kentler için Kadın Operatörler Sosyal Sorumluluk Projesi: Kadın Eğitiminde Forklift Simülatörü

 

Salih Balta

Gaziantep Sanayi Odası

Kadınlar Türkiye’nin Yükünü Kaldırıyor Sosyal Sorumluluk Projesi: Kadın Eğitiminde Forklift Simülatörü

Süre: 120 Dakika
Hedef Grup: Meslek Eğitim Liseleri, Meslek Yüksek Okulları eğitim ve idari personelleri
Katılımcı: 100 Kişi
Ön Kayıt: Zorunlu
Tarih:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
Yer:  Lütfen EDUCCON 2018 Programına bakınız.
İstenenler:
İçerik: Bu çalıştay kapsamında Mesleki Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler ve Uygulamalarına yönelik başarı hikayeleri üzerinden deneyim paylaşımı yapılacaktır.  Halk eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek odası ve üniversite bünyesinde gerçekleştirilen, 3 ayrı mesleki eğitim teknolojisi ve 2 ayrı sosyal sorumluluk projesini içeren 5 ayrı başarı hikayesi üzerinden mesleki eğitim teknolojileri irdelenecektir.

Türkiye’ de okullar ile sanayi kuruluşları arasındaki ilişki olması gereken seviyede değildir ve mesleki eğitim alanında nitelikli ara eleman ihtiyacı her geçen gün önemini daha da arttırmaktadır. Mesleki eğitimlerde uygulanacak teknolojik çözümler ara eleman ihtiyacının en hızlı ve en maliyet avantajlı şekilde çözülebilmesi için en uygun yol olarak görülmektedir.

Kadınlarımız toplumun vazgeçilmez bir parçası olmakla beraber ülkemiz kadın iş gücünün kullanımında da olması gereken seviyeden oldukça uzaktadır.

Ülkemiz önemli bir gençnüfusa sahip olmakla beraber bu insan gücü ancak gerekli eğitimlerle donanımlı hale geldiği takdirde etkin bir güç haline gelebilecektir.

Buna yürekten inanan Sanlab, kurulduğu dönemden bu döneme devreye aldığı simülasyon merkezleri ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile en güncel teknolojileri en verimli şekilde kullanarak ülkenin mesleki becerileri yüksek nitelikli işgücüihtiyacını karşılamaya yönelik adımlar atmaktadır. Sanlab, iş makineleri (Bekoloder, Forklift, Ekskavatör,Telehandler), kaynak simülatörleri ve CNC simülatörü ile mesleki eğitimde yüksek teknolojiyi eğitimin hizmetine sunmaktadır.

Kalifiye ara eleman ihtiyacının farkında olan, bu sorundan haberdar ve kadınlarımızın daha çok şeyler yapabileceğine inanan herkesin bu çalıştayda duymak veya söylemek isteyeceği bir şeyler muhakkak olacaktır ve bu kişiler bu çalıştayın doğal davetlisidir.

Sertifika EDUCCON 2018 Katılım Belgesi
Sponsorluk SANLAB Simülasyon

 

 

Workshop 5  Register for this Event
Innovative Technologies and Implementations in Vocational Education
Trainer: Nurtaç Eraslan, Materials Engineer, Project Expert
Speakers: Mikail Güner

Niğde Ulukışla Public Education Center

Backhoe loader Simulator in Public Education

Şerif Emre Akın

İzmir Kiraz Public Education Center

Backhoe Loader Simulator in the Training of Disadvantaged Groups.

Ayhan Kuzu

İzmir Bergama Vocational and Technical Anatolian High School

Low-Flow Welding Simulator in Vocational Training

Lecturer Dr. Kıvanç Bakır

Bartın University

Women Operators for Thriving Cities Social Responsibility Project: Forklift Simulator in Women Training

Salih Balta

Gaziantep Chamber of Industry

Women are Lifting the Load of Turkey Social Responsibility Project: Forklift Simulator in Women Training

Time: 120 Minutes
Target Group: Vocational Education High Schools, academics and administrator members of Vocational Schools
Participants: 100
Pre-registration: Compulsory
Date: Please check the EDUCCON 2018 Program
Venue: Please check the EDUCCON 2018 Program
Requirements:
Content: Within the scope of this workshop, experience regarding success stories of Innovative Technologies and Implementation in Vocational Education will be disseminated. Vocational education technologies will be scrutinized a total five success stories, three of which include projects implemented in a public education center, a vocational high school, chamber of vocation and a university, two of which are social responsibility projects.

Within the scope of this workshop, experience regarding success stories of Innovative Technologies and Implementation in Vocational Education will be disseminated. Vocational education technologies will be scrutinized a total five success stories, three of which include projects implemented in a public education center, a vocational high school, chamber of vocation and a university, two of which are social responsibility projects.

The relationship between schools and industrial companies in Turkey is on an expected level. The importance of the need for qualified intermediate staff in vocational education is increasing day by day. Technological solutions to be implemented in vocational education are regarded as the fastest and the most cost-efficient way to meet the need for intermediate staff.

Along with their indispensable role in the society, the level of women workforce is far from the expected levels.

Although our country possess a young population, they will only be an efficient power as long as required education and training are provided to them.

Sanlab believes it whole-heartedly and it, since its establishment, strives to take steps with the aim of meeting qualified intermediate staff by creating simulation centers and implementing various social responsibility projects using the state of the art technologies. Sanlab serves the state of the art technologies to the world of education with construction equipment (Backhoe Loader, Forklift, Excavator, Telehandler), welding simulators and CNC simulator.

Anyone that is aware of the need for qualified intermediate staff, the problem and believes that the women of our country can do better and more will definitely find things to hear or say and these people are the expected guests of the workshop.

Certificate: EDUCCON 2018 Certificate of Attendence
Sponsorship SANLAB Simulation